X X L Forum

Ky eshte forumi i Tiranes. Duke klikuar ne te nuk do te mbeteni kurre te zhgenjyer.
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 LEGJISLACIONI SHQIPTAR

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin


Posts : 25
Join date : 2009-09-06

PostSubject: Re: LEGJISLACIONI SHQIPTAR   Sun Sep 06, 2009 3:45 pm

NENSEKSIONI II

DISPOZITA TTE POSAÇME PER LIKUIDIMET E PAPARASHIKUARA NGA MOSMARREVESHJET NDERMJET PALEVE OSE LIKUIDIMET NE RRUGE GJYQESORE

Neni 276: Fusha e zbatimit

Në mungesë të dispozitave të statusit ose të marrëveshjes së arritur ndërmjet palëve, likuidimi i shoqërisë së prishur do të bëhet në përrputhje me nenet e këtij nënseksioni, pa cënuar zbatimin e neneve të nënseksionit të I të këtij seksioni.

Përveç të tjerash, vendimi i gjyqit mund të urdhërojë që ky likuidim të bëhet në të njëjtat kushte, me kërkesën e:

1. Shumicës së ortakëve në shoqëri kolektive;

2. Ortakëve që përfaqësojnë të paktën 1/10 e kapitalit themeltar në shoqëritë komandite, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe në shoqëritë anonime;

3. Kreditorëve të shoqërisë.

Në këtë rast dispozitat e statutit që janë të kundërta me ato të këtij seksioni, konsiderohen të pavlefshme.

Neni 277: Përfundimi i kompetencave të drejtuesve

Kompetencat e drejtorisë ose të administratorëve marrin fund në datën e vendimit të gjyqit në zbatim të nenit të mësipërm ose në datën e prishjes së shoqërisë, në qoftë se ajo arrihet në një datë të mëvonshme.

Neni 278: Vazhdueshmëria e funksioneve të organeve të kontrollit

Prishja e shoqërisë nuk ndërpret funksionet e këshillit mbikëqyrës dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar.

Neni 279: Emërimi i kontrollorëve

Në mungesë të ekspertëve kontabël të autorizuar, madje edhe në shoqëritë që nuk janë të detyruara të kenë të tillë, një ose disa kontrollorë mund të emërohen nga ortakët në kushtet e parashikuara në nenin 289, paragafi i parë i këtij ligji. Në rast të kundërt, ata mund të caktohen me vendim gjyqi me kërkesën e likuiduesit ose të çdo personi të interesuar.

Në aktin e emërtimit të kontrollorëve saktësohen kompetencat, detyrimet dhe shpërblimet e tyre, si dhe kohëzgjatja e funksioneve të tyre. Ata mbajnë të njëjtën përgjegjësi si dhe ekspertët kontabël të autorizuar.

Neni 280: Emërimi i likuiduesve nga ortakët

Një ose disa likuidues emërohen nga ortakët në qoftë se prishja rrjedh nga përfundimi i afatit të përcaktuar në statut ose në qoftë se prishja vendoset nga ortakët.

Likuiduesi emërohet:

1. Në shoqëritë kolektive, me pëlqimin e të gjithë ortakëve;

2. Në shoqëritë komandite, me pëlqimin e të gjithë ortakëve "të pakufizuar" dhe atë të shumicës për nga kapitali, të ortakëve "të kufizuar";

3. Në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar me pëlqimin e shumicës për nga kapiali, të ortakëe;

4. Në shoqëritë anonime në kushtet e quorumit dhe të shumicës së parashikuar për mbledhjet e asamblesë së zakonshme.

Neni 281: Caktimi i likuiduesit në mungesë të emërimit nga ortakët

Në qoftë se ortakët nuk kanë mundur të emërojnë një likuidues, ky caktohet me urdhër të gjykatës sipas kërkesës së çdo personi të interesuar.

Çdo person i interesuar mund të kundërshtojë urdhrin brenda 15 ditëve nga data e publikimit të tij në kushtet e parashikuara në nenin 266 të këtij ligji.

Ky kundërshtim dërgohet në gjykatë, e cila mund të caktojë një likuidues tjetër.

Neni 282: Caktimi i likuiduesit në rast prishjeje me rrugë gjyqësore

Në qoftë se prishja e shoqërisë bëhet me një vendim gjyqi, ky vendim cakton një ose disa likuidues.

Neni 283: Kahëzgjatja e mandatit të likuiduesit

Kohëzgjatja e mandatit të likuiduesit nuk mund të kalojë tre vjet.

Megjithatë ky mandat mund të përsëritet nga ortakët ose nga jgjykata, sipas rastit kur likuiduesi është emëruar nga ortakët ose me vendim gjyqi.

Në qoftë se asambleja e ortakëve nuk ka mundur të mblidhet në mënyrë të rregullt, mandati përsëritet me vendim gjyqi, sipas kërkesës së likuiduesit.

Duke kërkuar përsëritjen e mandatit të tij, likuiduesi tregon arsyet pse likuidimi nuk mundur të mbyllet, masat që ai parashikon të marrë dhe afatet e nevojshme për përfundimin e likuidimit.

Neni 284: Shkarkimi dhe zëvendësimi i likuiduesit

Likuiduesi shkarkohet dhe zëvendësohet sipas mënyrave të parashikuara në aktin e emërimit.

Neni 285: Thirrja e ortakëve

Likuiduesi, brenda 6 muajve nga data e emërimit të tij, therret mbledhjen e asamblesë së ortakëve, të cilës i paraqet raportin për gjendjen e aktivit dhe pasivit të shoqërisë, për ndjekjen e operacioneve të likuidimit dhe për afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre. Afati që i jepet likuiduesit për bërjen e raportit mund të zgjatet deri në 12 muaj me vendim gjyqi sipas kërkesës së tij.

Në mungesë të thirrjes nga likuiduesi mbledhja e asamblesë thirret nga organi kontrollues, në rast se ka të tillë, ose nga një mandatmbajtës i caktuar me vendim gjyqësor sipas kërkesës së çdonjërit prej personave të interesuar.

Në rast se mbledhja e asamblesë është e pamundur ose në rast se nuk arrihet të merrët asnjë vendim në të, likuiduesit kërkon ligjërisht autorizimet e nevojshme për realizimin e likuidimit.

Neni 286: Kompetencat e likuiduesit

Likuiduesi përfaqëson shoqërinë. Ai ka të gjitha kompetencat për shitjen e aktivit, qoftë edhe me mirëkuptim.

Kufizimet mbi këto kompetenca që rrjedhin nga statuti ose nga akti i emërimit duhet të respektohen nga te tretët.

Ai është i autorizuar për të paguar kreditorët dhe për të ndarë tepricën në dispozicion.

Ai mund të vazhdojë çështjet e nisura ose të angazhohet në probleme të reja që lidhen me likuidimin, vetëm në qoftë se është i autorizuar, sipas rastit, ose prej ortakëve, ose me vendim të gjyqit.

Neni 287: Llogaritë e shoqërisë dhe mbledhja vjetore e asamblesë

Likuiduesi harton, brenda tre muajve që vijojnë nga mbyllja e çdo viti financiar, llogaritë vjetore në bazë të inventarit të bërë mbi elementët e ndryshëm të aktivit dhe pasivit që rezultojnë me këtë datë, si dhe një raport me shkrim, me anën e të cilit ai jep llogari për operacionet e likuidimit gjatë vitit financiar të kaluar.

Përveç përjashtimeve të caktuara me vendim gjyqi, likuiduesi mbledh, sipas modaliteteve të parashikuara në statut, të paktën një herë në vit dhe brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit financiar, asamblenë e ortakëve, e cila vendos për llogaritë vjetore, jep autorizimet e nevojshme dhe, në rast nevoje, ripërtërin mandatet e kontrollorëve, ekspertëve kontabël të autorizuar ose anëtarëve të këshillit mbikëqyrës.

Në rast se mbledhja e asamblesë nuk bëhet, raporti i përmendur në paragafin e parë të këtij neni depozitohet në regjistrin tregtar dhe i bëhet i ditur çdo personi të interesuar.

Neni 288: E drejta e ortakëve për t'u informuar

Në periudhën e likuidimit ortakët mund të njihen me gjithë dokumentet e shoqërisë, në të njëjtat kushte si dhe më parë.

Neni 289: Quorumi, shumica dhe e drejta e votës

Vendimet e parashikuara në nenin 187, paragrafi 2 të këtij ligji merren:

- me shumicën për nga kapitali të ortakëve në shoqëritë kolektive, komandite dhe me përgjegjësi të kufizuar;

- me quorumin dhe shumicën e asamblesë së zakonshme, në shoqëritë anonime.

Në rast se shumica e kërkuar nuk mund të arrihet, vendimi merret në rrugë gjyqësore, sipas kërkesës së likuiduesit ose të çdo personi të interesuar.

Kur shqyrtimi i bërë kërkon ndryshimin e statutit, vendimi për këtë nrdyshim merret në kushtet e parashikuara për këtë qëllim sipas formës së shoqërisë.

Ortakët likuidues mund të marrin pjesë në votim.

Neni 290: Thirrja e asamblesë në rast vazhdimi të veprimtarisë së saj

Në rastin e vazhdimit të veprimtarisë së shoqërisë, likuiduesi duhet të thërresë mbledhjen e asamblesë së ortakëve, sipas kushteve të parashikuara në nenin 187 të këtij ligji.

Në mungesë të thirrjes nga likuiduesi, çdo person i interesuar mund të thërresë mbledhjen e asamblesë, nëpërmjet ekspertëve kontabël të autorizuar, këshillit mbikëqyrës apo organit të kontrollit, ose nëpërmjet një mandatmbjetësi të caktuar me vendim gjyqi.

Neni 291: Ndarja e aktivit

Me përjashtim të klauzolave të kundërta të stautit, ndarja e kapitaleve të veta, që mbeten pas pagimit të shumës nominale të aksioneve ose të pjesëve të kapitalit themeltar, bëhet ndërmjet ortakëve në përpjestim të njëjtë me kontributin e tyre në kapitalin themeltar.

Neni 292: Shpërndarja e fondeve

Likuiduesi vendos, në rast se e sheh me vend, të shpërndajë fondet që mbeten në dispozicion gjatë likuidimit, por duke mbajtur parasysh të drejtat e kreditorëve.

Pas paralajmërimit të pasuksesshëm që i është bërë likuiduesit, çdo person i interesuar mund të kërkojë në rrugë ligjore që të merret një vendim për shpërndarjen e fondeve gjatë likuidimit, nëse shihet e arsyeshme.

Vendimi për shpërndarjen e fondeve botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore, në ë cilën është bërë edhe publikimi i kërkuar sipas nenit 266 të këtij ligji.

Vendimi i bëhet i ditur çdo titullari aksionesh nominative me anë të një letre rekomande.

Neni 293: Gjykata kompetente dhe procedura

Gjykata është kompetente për marrjen e vendimeve të parashikuara në nenet 283, paragafi 2; 285, paragrafet 2 dhe 3; 286, paragrafi 4; 287, paragafi 2; 289, paragarfi 2; 290 dhe 292 paragafi 2. Ato që parashikohen në nenet 290 dhe 292, paragarfi 2, merren me procedurë urgjente.

Neni 294: Depozitimi i fondeve

Shumat e caktuara për t'iu shpërndarë ortakëve dhe kreditorëve, depozitohen brenda 15 ditësh duke filluar nga data e vendimit të shpërndarjes, në një llogari të çelur në një bankë në emër të shoqërisë në likuidim e sipër. Ato mund të tërhiqen me firmën e një likuiduesi të vetëm nën përgjegjësinë e tij.

Në rast se shumat e caktuara për kreditorët ose ortakët nuk ka qenë e mundur t'u derdhen atyre, ato depozitohen në një llogari të veçantë për ruajtjen e thesarit të shtetit, pasi të ketë kaluar afati prej një viti.
KREU VII: DISPOZITA PENALE


Nenet 295 deri 301

Nenet 295 deri 301 jane shfuqizuar nga neni 12 i ligjit nr. 7942, date 31.5.1995, Per hyrjen ne fuqi te ligjit nr. 7895, date 27.1.1995 "Per Kodin Penal te Republikes se Shqiperise", botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 13/1995, faqe 536.

Dispozitat penale perkatese gjenden te riformuluara ne Kodin Penal te RSH, nenet 163 deri 170/a.


Neni 302

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të paraqesë projektligjin e veçantë, ku midis të tjerave do të rregullohet edhe statusi i shoqërive tregtare të krijuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 303

Dekreti nr.7407, datë 31.7.1990 "Për veprimtarinë ekonomike me pjesëmarrjen e kapitalit të huaj në RPSSH" dhe çdo dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohet.

Neni 304

Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 1993

Tiranë, më 19.11.1992

Nr. i ligjit: 7638

Fletorja Zyrtare, nr. 8/1992, faqe. 409 - 452

Shpallur me dekretin nr.399, datë 14.12.1992 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha
Back to top Go down
View user profile http://xxl-tirana.4umer.net
 
LEGJISLACIONI SHQIPTAR
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
X X L Forum :: Your first category :: Forumi i Tiranes-
Jump to: